Rudens - ražas un mazpulku forumu laiks!

Latvijas Mazpulku rudens forumi 2017

 

NOLIKUMS

Mērķis: apzināt aktīvākos biedrības „Latvijas Mazpulki” biedrus, novērtēt un sniegt atzinību mazpulcēnu veiktajam darbam mazpulcēnu projektu ietvaros.
Dalībnieki: Mazpulcēni, kuri izstrādājuši savu mazpulcēna projektu 2017.gadā un to veiksmīgi aizstāvējuši mazpulka vai novada mēroga ražas skatē.  Grupas projektu pārstāvēt aicināti divi dalībnieki.

Reģionālo forumu laiki:
Vidzemes – Zemgales - Latgales mazpulcēnu forums 7.oktobris, Nacionālais botāniskais dārzs Salaspilī un Salaspils 2.vidusskola Koordinatore: Randa Ķeņģe (mob. 29617871) Pēdējais pieteikšanās laiks: 27.septembris

Latgales mazpulcēnu forums 14.oktobris, Baltinavas vidusskola Koordinatore: Marita Kušnire(mob. 26326424) Pēdējais pieteikšanās laiks: 4.oktobris

Kurzemes - Zemgales mazpulcēnu forums 21.oktobris, Aizputes vidusskola Koordinatore: Indra Zvirbule
(mob. 28662565)  Pēdējais pieteikšanās laiks: 11.oktobris

Ar padomu un konsultācijām gatavojoties projektu forumiem palīdzēs mazpulku novadu koordinatori:
 Kurzeme : Indra Zvirbule, e-pasts: indrakrote@inbox.lv, mob.: 28662565
 Zemgale :  Gundega Jēkabsone, e-pasts: zsgeidas@gmail.com, mob.: 26529657
 Vidzeme :  Baiba Mantiņa, e-pasts:  mantinabaiba@inbox.lv, mob.: 26526541
 Latgale :    Linda Pastare, e-pasts: lulinda100@inbox.lv, mob.: 28310996

Mazpulks var izvēlēties sev tuvāko vai laika ziņā piemērotāko foruma norises vietu. Pieteikties forumiem lūdzam vismaz 10 dienas pirms foruma norises, kā norādīts augstāk esošajā informācijā par pieteikšanos forumam. Sava foruma programmu saņemsiet pēc pieteikšanās forumam.

Aicinām pieteikt savas vietējās ražas skates datumu un prognozi par dalību novada projektu forumā
atbildot uz anketas jautājumiem internetā līdz 27.septembrim : http://ej.uz/rudensforumi

Dalības maksa: 3,00 EUR katram foruma dalībniekiem (dalības maksa nav jāmaksā mazpulka uzaicinātajam ģimenes pārstāvim un mazpulka vadītājam). Ja nepieciešams rēķins, pieteikuma anketā aizpildiet informāciju par maksātāja rekvizītiem. Kā maksājuma mērķi norādot „Dalības maksa mazpulku forumā” un sava mazpulka nosaukumu. Norēķinu rekvizīti: 
Biedrība "Latvijas Mazpulki", Reģistrācijas Nr. 40008002762
A/S Swedbank, Kods: LV49HABA000140J038228

Mazpulku tirgus
Katrs forums sākas ar tirdziņu, kurā mazpulks piedalās ar savu noformētu stendu. Lūdzam katrai lietai/produktam, ko pārdosiet savu cenu zīmi (noformētu un glīti uzrakstītu). Šajā tirdziņā mazpulcēni var pārdot savu un ģimenes saražoto produkciju, izplatīt informāciju par mazpulka notikumiem un aktualitātēm, rīkot spēles, loterijas, radošās darbnīcas un atrakcijas.

Projektu aizstāvēšana
Šogad projektus aizstāvēsim pa pakāpēm (vecuma grupām), vienā grupā prezentējot dažādu nozaru izstrādātos projektus. Lūgums “Mazpulcēna Dienasgrāmatu” jau reģistrējoties nodot izvērtēšanai. Katram mazpulcēnam tiks dots laiks sava projekta prezentācijai – 5 līdz 8 min un uzdoti jautājumi par izstrādāto projektu. Mazpulcēnus vērtēs eksperti un Rīgas klubiņa dalībnieki. Vērtēšanas kritēriji būs atbilstoši mazpulcēna projekta pakāpei, un tie ir norādīti mazpulcēnu projektu veidlapās. 

Projekta “Karavīrs laikmeta griežos” dalībnieki iesūta projekta materiālus uz mazpulki@inbox.lv saskaņā ar nolikumu līdz 29.septembrim un sagatavo projekta prezentāciju novada forumam.

Prezentācijās var izmantot, piemēram, šādas metodes:
- stāstījumu papildināšana ar apskates objektiem, instalāciju (radoši noformētus stendus)
- fotogrāfijas, zīmējumi, gleznojumi 
- stāsti (pasakas, dzejoļi u.c. par sava projekta tēmu)
- spēles, mīklas par sava projekta tēmu
- demonstrācijas, degustācijas u.c.
- datorprezentācijas un video.

Atzinības mazpulcēnu ģimenēm
Aicinām forumos piedalīties arī aktīvāko mazpulcēnu ģimeņu pārstāvjus, jo vēlamies viņiem izteikt atzinību par ieguldīto darbu! Lūgums mazpulka vadītājam šos ģimenes pārstāvjus iepriekš pieteikt tam paredzētajā sadaļā, aizpildot pieteikumu forumam. Lūdzam nepieteikt ģimenes, kuras ir saņēmušas atzinības jau iepriekšējos gados!

Konkurss “60 elementi tavā kabatā!” 
Aicinām iesaistīties projekta aktivitātēs:
# piedalīties nolietoto mobilo telefonu savākšanas akcijā - katra foruma čaklākajam mazpulkam, kurš būs atvedis visvairāk savāktus nolietotos telfonus, balvā aizraujoša galda spēle.
# piedalīties stāstu konkursā “Mana telefona stāsts” Nodotajam telefonam jāpievieno eseja, stāsts, dzejolis, komikss, filmiņa vai animācija, par to, kā telefons nokļuva pie tevis, ko kopā ar tevi izdzīvoja, kāpēc telefons nokļuva pārstrādes kastē, atziņas, padomi, ieteikumi, lai telefona mūžu paildzinātu un telefonā ražošanā izmantotie resursi tiktu saudzēti.  Darba noformējums – telefonam pievieno radošo darbu, norādot vārdu, uzvārdu, mazpulku un vecumu. Forumā un projekta konferencē veidosim telefonu un stāstu izstādi, tāpēc darbus aicinām noformēt radoši! Katram stāsta autoram pārsteiguma balva, labāko darbu  autorus aicināsim uz projekta konferenci 2018. gada februārī, kur sumināsim stāstu autorus. Darbu izlase tiks publicēta laikrakstā “ Mazpulks” un mazpulku sociālajo tīklu kontos facebook.com un draugiem.lv.

Konkursa plakāts pielikumā, informācija par projektu: /lv/page/projekti?read=40

              

LAI SAULAINS UN BAGĀTĪGS RUDENS!


Randa Ķeņģe, mob.29617871
Mazpulku padomes priekšsēdētāja