Goda nominācijas "Augsim Latvijai!" 2019

Latvijas Mazpulku padome izsludina Latvijas Mazpulku GODA NOMINĀCIJAS „Augsim Latvijai!” gadskārtējo konkursu. Piesakās mazpulcēni, kuri vismaz 5 gadus aktīvi darbojušies Mazpulku organizācijā un to apliecina saņemtie sertifikāti.

Konkursa mērķi:
- Sekmēt bērnu un jauniešu veidošanos par vispusīgi attīstītiem un atbildīgiem demokrātiskas sabiedrības locekļiem, uzsverot darba, uzdrīkstēšanās prasmju un attīstību veicinošas sacensības nozīmīgumu.
- Attīstīt bērnos un jauniešos piederības sajūtu Latvijai un Latvijas Mazpulkiem.
 
Mērķauditorija:
Visi mazpulcēni, kuru vismaz piecus gadus darbojoties Mazpulkos, veiksmīgi īstenojuši vismaz piecus individuālos projektus un saņēmuši vismaz piecus projektu SERTIFIKĀTUS, no kuriem vismaz 3 ir individuālie projekti.
 
Balvu fonds:
•Mazpulku padome piešķir Latvijas Mazpulku GODA NOMINĀCIJAS „Augsim Latvijai!” DIPLOMU.
•MAZPULKU GODA NOMINĀCIJAS balvu finansē vietējā pašvaldība, skola vai ieinteresētie atbalstītāji. Mazpulku padome pēc GODA NOMINĀCIJAS konkursa rezultātu apkopošanas ierosina vietējai pašvaldībai rast iespēju finansiāli atbalstīt GODA NOMINĀCIJAS piešķiršanu aktīvajiem mazpulka dalībniekiem (balvas kopsumma EUR 45,00).
 
Konkursa norise:
I POSMS Kandidātu pieteikšana
 - Latvijas Mazpulku GODA NOMINĀCIJAS kandidātu apzināšana mazpulkā un izvirzīšana konkursam.
 - Pieteikumu anketas aizpildīšana un nosūtīšana Mazpulku padomei līdz 2019.gada 10. aprīlĪ. Adrese: Latvijas Mazpulku padome, Ezermalas iela 28-2, Rīga, LV 1014.
 
II POSMS Nominācijas pretendentu vērtēšana
Latvijas Mazpulku GODA NOMINĀCIJAS konkurss notiek: Mazpulku padomes paplašinātajā sēdē ar ekspertu līdzdalību 2019. gada 18. aprīlī Zemkopības ministrijas telpās, Rīgā, Republikas laukumā 2.  

Mazpulcēniem:
- jāprezentē “Mazpulcēna Dienasgrāmata” ar vismaz 5 projektu sertifikātiem (no kuriem vismaz 3 ir individuālie projekti), jāsagatavo mazpulku darba prezentācija, t.sk. publikācijas par savu mazpulku, sižeti TV vai radio;
- konkursa laikā jāaizpilda tests – ieskats vēsturē, politikā, mazpulku biedrības struktūrā.
 
Konkursa rezultātu apkopošana, Latvijas Mazpulku padomes lēmuma pieņemšana par Latvijas Mazpulku GODA NOMINĀCIJAS „Augsim Latvijai!” piešķiršanu un potenciālo sponsoru informēšana līdz 2019.gada 10.maijam.
 
III POSMS Latvijas Mazpulku GODA NOMINĀCIJU pasniegšana
 
 •Konkursa rezultāti tiek publicēti laikrakstā „Mazpulks”, mazpulku mājas lapā, izsūtīti iesaistītajām pašvaldībām, skolām un mazpulkam.
 •Goda nomināciju pasniedz mazpulka vadītājs vai vietējās pašvaldības pārstāvis skolas izlaidumā vai kādā citā svinīgā pasākumā.
 
Esiet atsaucīgi! Novērtējiet šī mācību gada absolventu - mazpulcēnu pieredzi, panākumus un ieguvumus mazpulkā un izvirziet kandidātus GODA NOMINĀCIJAS konkursam. Aicinām pieteikt visus mazpulcēnus, kuru veikums un pieredze mazpulkos atbilst konkursa nolikumam, jo tikai tie, kas ir saņēmuši GODA NOMINĀCIJU, nākotnē var pretendēt uz konkursu “Rītdienas Sējējs - mazpulcēns”.
 

Ar cieņu,
Latvijas Mazpulku padome