SĒJĒJS 2019

Konkurss „Sējējs 2019” ir Zemkopības ministrijas rīkots ikgadējs pasākums ar mērķi noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā, parādīt dažādu īpašuma formu saimniekošanas iespējas, rosināt lauku iedzīvotājus sakopt apkārtējo vidi, atzīmēt jaunās paaudzes sasniegumus un popularizēt zinātnes atziņas, saistot to ar gatavību izmantot Eiropas Savienības fondu piedāvātās iespējas.


Par konkursa dalībnieku nominācijā “Rītdienas Sējējs – mazpulks” var būt biedrības “Latvijas Mazpulki” mazpulki:
1. kuri aktīvi darbojas biedrībā ne mazāk kā piecus gadus;
2. kuri kvalitatīvi īsteno mazpulcēnu individuālos projektus un savā pagastā īstenojuši grupas projektus kādā no mazpulku darbības nozarēm:
2.1. lauku vides sakopšana;
2.2. individuālo lauksaimniecisko prasmju apguve un uzņēmējdarbības iemaņu veicināšana;
2.3. lauku attīstības sekmēšana, vietējās sabiedrības aktivizēšana sabiedriskā labuma darbībai.

Konkursa nolikums, pieteikuma anketa un vērtēšanas kritēriji sānu sadaļā ”DOKUMENTĀCIJA”

Pieteikšanās konkursam nominācijā “Rītdienas sējējs – mazpulks” līdz 2019. gada 9. jūnijam.
biedrībā “Latvijas Mazpulki” Rīgā, Ezermalas ielā 28–2, LV-1014 iesniedz pieteikumu atbilstoši 1. pielikumam (elektroniski un oriģināli ar parakstu pa pastu).

Vairāk par konkursu – www.sejejs.lv