Mazpulcēni - Kandavas novada saimnieki

Mazpulcēni - Kandavas novada saimnieki


31.oktobrī Kandavas novada domē tikās mazpulcēni, lēmumu pieņēmēji un uzņēmēji, lai diskutētu par uzņēmējdarbību un jauniešiem Kārsavas novadā projektā “Jaunie novada saimnieki”. 

Uz sarunu ar Kandavas novada mazpulcēniem bija ieradušies novada domes priekšsēdētāja Inga Priede, Kandavas novada domes izpilddirektors Egīls Dude, zemnieku saimniecības “Indāni” saimniece Signe Ezeriņa, Kandavas Jauniešu centra "Nagla" vadītāja Ieva Ozoliņa, Kandavas novada domes Kancelejas vadītāja Anita Dundure, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas direktore Daiga Puga, Kandavas novada izglītības pārvaldes pārstāve Zigita Kārkliņa, kā arī Kandavas novada mazpulku vadītāji – Anita Gaile un Ēriks Bite. Diskusiju organizēja Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja Randa Ķeņģe un Latvijas Mazpulku atbildīgā sekretāre Ilze Jukņēviča. Diskusiju vadīja Elīna Jogure un Austra Pavāre.

Sarunas sākumā mazpulcēni prezentēja savas iepriekš sagatavotās prezentācijas par padarītajiem labajiem darbiem, sasniegumiem, kā arī par viņu veiktajām vizītēm pie sava novada uzņēmējiem. Turpinājumā lēmumu pieņēmēji jauniešiem detalizēti izklāstīja, kā realitātē notiek lēmumu pieņemšana novada domē, kā tiek sadalīts budžets. Lai bērni varētu vieglāk saprast šos procesus, tika minēti vairāki jauki piemēri – salīdzinājumi ar dzīves situācijām. Piemēram, idejas izvirzīšana un apstiprināšana, finansējuma piešķiršana tika salīdzināta ar ģimeni, kurā bērns vecākiem palūdz iegādāties kādu jaunu preci. Lai iegūtu apstiprinājumu no vecākiem, ir vajadzīgs šīs preces vajadzības pamatojums. Pēc tam arī vecāki var izlemt, vai apstiprināt bērna prasīto. Šādā veidā paskaidrots temats bērniem ļāva vairāk izprast domes darbību.

Turpinājumā notika aktīvas diskusijas un grupu darbi par to, kā mazpulki varētu palīdzēt attīstīties Kandavas novadam, un tieši tāpat par to, kā novada dome varētu atbalstīt mazpulkus. Lai palīdzētu savam novadam, diskusijas dalībnieki ierosināja mazpulcēniem vēl vairāk iesaistīties novada sakopšanas darbos, piedalīties labdarības akcijās, popularizēt savu novadu Latvijā un ārpus tās, kā arī popularizēt veselīgu dzīvesveidu savā novadā. Savukārt, lai palīdzētu mazpulkiem, diskusijas dalībnieki ierosināja nodrošināt lielāku atbalstu no domes, izveidot stacionāru tirdzniecības vietu, kurā mazpulcēni varētu tirgot savu produkciju, ievietot Kandavas novada mājaslapā informāciju par mazpulkiem, kā arī veidot izbraucienus uz novada skolām, lai popularizētu mazpulkus. Vēl arī tika ierosināts mazpulcēniem brīvi darboties Jauniešu Centrā “Nagla”, kurā viņi var realizēt savas iniciatīvas un kopā attīstīt idejas.

Apkopojot diskusijas rezultātus, varēja secināt, ka šī diskusija sniedza lielāku izpratni abām iesaistītajām pusēm par to darbību ikdienā, kā ar gada griezumā. Visi iesaistītie atzina, ka viņiem ir patiess prieks par to, cik apņēmīgi un aktīvi jaunieši aug viņu novadā. Lēmumu pieņēmēji mudināja jauniešus turpināt iesākto un kļūt vēl redzamākiem. Mazpulcēni atzina, ka šajā dienā uzzinājuši daudz jauna par novada domi, uzņēmējiem un uzņēmējdarbību, prezentācijas prasmēm, kā arī par lēmumu pieņemšanas procesu viņu novadā

Diskusija “Sava novada saimnieki” notika Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta “Jaunie novada saimnieki” ietvaros. Tā ir viena no astoņām diskusijām Latvijas novados. Visi diskusijās gūtie rezultāti tiks apkopoti izskatīšanai projekta noslēguma konferencē Rīgā 2018.gada februārī. 

Projekta atbalstītāji

European Union

Dokumentācija