Mazpulcēni - Rēzeknes novada saimnieki

Otrdien, 30.01.18., Rēzeknes novada domē tikās mazpulcēni, lēmumu pieņēmēji un atbildīgie jaunatnes jomā novadā, lai diskutētu par uzņēmējdarbību un jauniešiem Rēzeknes novadā projektā “Sava novada saimnieki”. 

Uz sarunu ar Rēzeknes novada mazpulcēniem bija ieradušies Rēzeknes novada lauku konsultante Anastasija Saleniece, Rēzeknes novada juridiskās nodaļas vadītāja Ilona Turka, novada izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, novada jaunatnes lietu speciālists Jānis Šaudiņš, novada pašvaldības interešu izglītības darba speciāliste Anita Rudziša, Mežvidu mazpulka vadītāja Janīna Širina, kā arī Rēzeknes novada mazpulki ar vadītājiem – Nautrēnu mazpulks ar vadītāju Anitu Šķesteri, Maltas mazpulks ar vadītāju Imantu Tuču. Diskusiju organizēja Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja Randa Ķeņģe. Diskusiju vadīja moderatore Austra Pavāre.

Tikšanās sākumā visi diskusijas dalībnieki iepazinās savā starpā, kā arī Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja Randa Ķeņģe iepazīstināja visus diskusijas dalībniekus ar projektu. Pēc tam eksperti jauniešiem pastāstīja par lēmumu pieņemšanas procesu novadā. Eksperti jauniešus arī informēja, ka viņiem būtu jāvēršas pie Rēzeknes domes jaunatnes lietu speciālista Jāņa Šaudiņa, ja viņiem ir radusies kāda ideja, ko viņi vēlētos realizēt kopā ar novada domi. Vēlāk jaunieši prezentēja savas iepriekš sagatavotās prezentācijas par padarītajiem labajiem darbiem, sasniegumiem, kā arī par viņu veiktajām vizītēm pie sava novada uzņēmējiem. Tieši tāpat tika runāts par dienas pirmās daļas aktivitātēm kopā ar Latvijas Mazpulku pārstāvēm, kuru laikā tika sagatavotas prezentācijas par mazpulcēnu vēlmēm, lai Rēzekne kļūtu par viņu sapņu novadu. Mazpulcēni apsprieda reālas aktivitātes, ko varētu realizēt, lai attīstītu uzņēmējdarbību Rēzeknes novadā. 

Turpinājumā notika aktīvas diskusijas visiem iesaistītajiem kopā par to, kā mazpulki varētu palīdzēt attīstīties Rēzeknes novadam un jaunajiem uzņēmējiem, un tieši tāpat par to, kā novada dome varētu atbalstīt mazpulkus. Lai palīdzētu savam novadam, mazpulcēni ierosināja sadarboties biežāk ar Mazpulki TV un Latgales televīzijas kanāliem, lai popularizētu gan novadu, gan arī Mazpulkus. Viena no idejām, kā abas puses varētu palīdzēt stiprināt novadu, bija mazpulcēnu un novada uzņēmēju tikšanos organizēšana domē vai kādā citās atbilstošās telpās, lai dalītos pieredzē un idejās. Tādā veidā novada mazpulcēni uzkrātos pieredzi un varētu to izmantot. Protams, ideju sarakstā bija veidot mazpulcēnu labo darbu akcijas, atbalstīt mazpulcēnu iniciatīvas. 

Apkopojot diskusijas rezultātus, diskusijas dalībnieki atzina, ka šī diena visiem bija ļoti vērtīga. Jaunieši saprata, ka novada dome ir ļoti pretimnākoša, ja vien jaunieši izrāda savu iniciatīvu. Vēl jaunieši apguva labākas prezentācijas prasmes kopā ar Randu Ķeņģi. Diskusiju laikā tas palīdzēja mazpulcēniem izteikt savu viedokli. Novada domes pārstāvji iepazina Mazpulku darbību savā novadā, kā arī Latvijā kopumā, kā rezultātā viņi ir gatavi Mazpulkus atbalstīt vel vairāk, jo redz šajā kustībā lielu potenciālu. Šīs dienas iedvesmojošākā atziņa no dalībniekiem: “Mazpulkam jābūt vienotam ar novadu, lai tie stiprinātu viens otru”. 

Diskusija “Sava novada saimnieki” notika Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta “Jaunie novada saimnieki” ietvaros. Tā ir viena no astoņām diskusijām Latvijas novados. Visi diskusijās gūtie rezultāti tiks apkopoti izskatīšanai projekta noslēguma konferencē Rīgā 2018.gada februārī. 

Dokumentācija