PAR PROJEKTU/ ABOUT PROJECT

Par projektu ”Redzi?!”

Projekta mērķis ir veicināt “Latvijas Mazpulku” atpazīstamību sabiedrībā, uzlabot publicitātes kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu mārketingu, palielināt privātā finansējuma īpatsvaru budžetā.
Tā kā mūsdienās ir mainījusies cilvēku uztvere, biedrības “Latvijas Mazpulki” vizuālais komunikācijas veids ir novecojis un tam ir nepieciešama atjaunošana. Cilvēki mūsdienās labāk uztver infografikas, plakātus, nevis informāciju teksta formātā. Lai “Latvijas Mazpulki” ar savām PR aktivitātēm sasniegtu plašāku auditoriju, mūsu zīmolam ir jākļūst modernākam un interesantākam mūsu mērķauditorijām. Paaugstinoties auditorijai, kādu mēs sasniedzam, paaugstināsies sponsoru interese sadarboties ar mūsu biedrību, kā arī augs iespējamo nākotnes ziedotāju skaits. Lai to sasniegtu mēs:
-izstrādāsim jaunu zīmola vizuālo identitāti;
– izglītosim biedrus kā lietot jauno vizuālo identitāti, kā fotografēt un uzturēt sociālos tīklus un kā piesaistīt privāto finansējumu;
– izveidosim jaunus un kvalitatīvus sociālo tīklu materiālus par organizāciju.
Biedrības ienākumu galvenais avots līdz šim ir projektu ienākumi 82%, projekta ietvaros plānots palielināt privātā finansējuma īpatsvaru par 10 %:
– organizēsim minikampaņas;
– piesaistīsim ziedojumus no lauku uzņēmējiem;
– attīstīsim mazpulku suvenīru un atribūtikas tirdzniecību.
Projekta rezultātā biedrības tēls tiks nostiprināts sabiedrībā, privātpersonas un uzņēmēji uzzinās kādu ietekmi sniedz biedrības darbība uz sabiedrību, tiks paaugstināti neprojektu ienākumi biedrībā, kas kopumā veicinās veiksmīgāku biedrības mērķu sasniegšanu.

 

 

Projektu finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta apjoms 13 073.29 eiro. Projekta mērķis ir stiprināt demokrātijas kultūru Latvijā, integrējot Norvēģijas pieredzi, attīstot jauniešu spējas ietekmēt lēmums savos reģionos un vietējo pašvaldību spēju iesaistīt jauniešus pilsoniskajā līdzdalībā.

Latvijā šo finansējumu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds. Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas.

 

About the project ”See?!”

The aim of the project is to promote the recognition of “Latvian 4H” in the society, improve public value, ensure quality marketing, increase the share of private funding in the budget. As people’s perceptions have changed nowadays, the visual communication of the organization is outdated and needs to be renewed. People today perceive infographics, posters better than information in text format. In order for “Latvian 4H” to reach a wider audience with its PR activities, our brand must become more modern and interesting for our target audiences. As the audience we reach increases, the sponsors’ interest in cooperating with our association increases, as well as the number of potential future donors increases. To achieve this we:
-develop a new brand visual identity;
– the educational community on how to use the new visual identity, how to photograph and maintain social networks and how to attract private funding;
– create new and high-quality social network materials about the organization.
The main source of income of the association so far is project income 82%, the share of private financing to increase project planning by 10%:
– we will organize mini-campaigns
– attract donations from rural entrepreneurs, development of small souvenir and attribute trade.
As a result of the project, the image of the organization will be strengthened in the society, individuals and entrepreneurs will learn about the impact of the organization’s activities on society, non-project income in the organization will be increased, which will promote more successful achievement of the organization’s goals.

 

 
The project is financially supported by Norway, Iceland and Liechtenstein. The grant from European Economic Area and Norwegian financial instruments programme is 13 073.29 EUR.  The aim of the project is to strengthen the culture of democracy in Latvia by integrating Norwegian experience, developing the ability of young people to influence decisions in their regions and the ability of local governments to involve young people in civic participation.
 
In Latvia, this funding is administered by Active Citizens Fund. Active Citizens Fund is the programme of European Economic Area and Norwegian Financial Instruments which is being implemented in Latvia from 2020 to 2024 with the aim of strengthening civil society and civic participation, and increasing the capacity of vulnerable groups of society.
 

PROJEKTA AKTIVITĀTES/ PROJECT ACTIVITIES

Latvijas Mazpulki uzsāk projekta “Redzi?!” īstenošanu

Lai veicinātu “Latvijas Mazpulku” atpazīstamību sabiedrībā, uzlabotu publicitātes kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu mārketingu, palielinātu privātā finansējuma īpatsvaru budžetā, “Latvijas Mazpulki” uzsāk īstenot projektu “Redzi?!”Tā kā mūsdienās ir mainījusies cilvēku uztvere, biedrības “Latvijas Mazpulki” vizuālais komunikācijas veids ir novecojis un tam ir nepieciešama atjaunošana. Cilvēki mūsdienās labāk uztver infografikas, plakātus, nevis informāciju teksta formātā. Lai “Latvijas Mazpulki”…

Read more