PAR PROJEKTU/ ABOUT PROJECT

 

Par projektu ”ReStarts!”

Projekta mērķis ir restartēt biedrības “Latvijas Mazpulki” vadības metodes un rīkus, lai tā kļūtu par zinoši, moderni, kvalitatīvi vadītu organizāciju, kas efektīvi virza organizāciju uz tās mērķu sasniegšanu. Tā kā esam sabiedriska labuma organizācija un saņemam arī publisko finansējumu sabiedrības mērķu sasniegšanai mūsu jomā, tad projekta rezultātā veiksmīgām un efektīvāk tiks sasniegti arī sabiedrības mērķi jaunatnes jomā. Projektā tiks ieviestas 5 savstarpēji saistītas aktivitātes:
-izstrādāta organizācijas attīstības stratēģija 2021-2027. gadam;
– ieviesta kvalitātes vadības rokasgrāmata;
– ieviesti efektīvas vadības rīki;
– ieviestas izvērtējuma procedūras (M&E pieeja)
– apmācīta biedrības vadības komanda.
Kvalitatīvi izstrādāta stratēģija ļaus visiem organizācijas vadības procesā iesaistītajiem un biedriem mērķtiecīgāk virzīties organizācijas vīzijas virzienā, mērķtiecīgāk sasniegt tieši tos mērķus, kas identificēti kā biedrības būtiskākās vajadzības.
Savukārt izstrādātas vadlīnijas un ieviestie IT rīki sekmēs efektīvāku laika izmantošanu, ikvienam būs izprotami veicamie uzdevumi, izvērtēti vajadzīgie resursi, komunikācija un informācijas izplatīšanas tīkli. Tāpat vadlīnijas nodrošinās nemainīgāku darbu izpildes kvalitāti, mainoties darbiniekiem jeb darbiniekiem aizstājot vienam otru.
Sistemātiska mērķu izvirzīšanas monitoringa un izvērtējuma (M&E) pieeja veicinās organizācijas attīstību, ļaujot noturēt fokusu uz svarīgāko konkrētajam laika posmam, izvērtējumu balstot datos, ieviešot nepieciešamās rīcības izmaiņas.
Ejot cauri projekta visiem posmiem – kopēja stratēģijas izstrāde, organizāciju vadības un IT rīku un metožu apguve, konsultācijas, testēšana, ieviešana, kā arī darba atvieglošana un efektivizēšana veidos motivētāku, apmierinātāku, vienotāku, efektīvāku biedrības vadības komandu.

 

Projektu finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta apjoms 19 397.66 eiro. Projekta mērķis ir stiprināt demokrātijas kultūru Latvijā, integrējot Norvēģijas pieredzi, attīstot jauniešu spējas ietekmēt lēmums savos reģionos un vietējo pašvaldību spēju iesaistīt jauniešus pilsoniskajā līdzdalībā.

Latvijā šo finansējumu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds. Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas.

 

About the project ”ReStart!”

The aim of the project is to restart the management methods and tools of the organization “Latvian 4H” so that it becomes a knowledgeable, modern, high-quality organization that effectively guides the organization towards achieving its goals. As we are a public benefit organization and we also receive public funding for the achievement of public goals in our field, the project will also successfully and more effectively achieve public goals in the field of youth. The project will implement 5 interrelated activities:
-evolve organization development strategy for 2021-2027. year;
– quality management manual introduced;
– effective management tools are in place;
– evaluation procedures in place (M&E approach)
– trained management team of the association.
A well-developed strategy will allow all those involved in the organization’s management process and members to move more purposefully in the direction of the organization’s vision, more purposefully achieve the goals that have been identified as the most important needs of the association.
In turn, developed guidelines and implemented IT tools will promote more efficient use of time, everyone will understand the tasks to be performed, the necessary resources, communication and information dissemination networks will be assessed. The guidelines will also ensure a more consistent quality of work performance by changing staff or replacing staff.
A systematic approach to goal setting monitoring and evaluation (M&E) will facilitate the development of the organization, allowing to keep the focus on the most important for the specific period of time, base the evaluation on data, introduce the necessary changes in behavior.
Going through all stages of the project – joint strategy development, acquisition of organizational management and IT tools and methods, consulting, testing, implementation, as well as facilitation and streamlining of work will form a more motivated, satisfied, unified, more effective association management.

The project is financially supported by Norway, Iceland and Liechtenstein. The grant from European Economic Area and Norwegian financial instruments programme is 19 397.66 EUR.  The aim of the project is to strengthen the culture of democracy in Latvia by integrating Norwegian experience, developing the ability of young people to influence decisions in their regions and the ability of local governments to involve young people in civic participation.
 
In Latvia, this funding is administered by Active Citizens Fund. Active Citizens Fund is the programme of European Economic Area and Norwegian Financial Instruments which is being implemented in Latvia from 2020 to 2024 with the aim of strengthening civil society and civic participation, and increasing the capacity of vulnerable groups of society.
 

PROJEKTA AKTIVITĀTES/ PROJECT ACTIVITIES

Noslēdzies projekts “ReStarts!”

31. martā noslēdzas projekts “ReStarts!”, kura mērķis bija restartēt biedrības “Latvijas Mazpulki” vadības metodes un rīkus, lai tā kļūtu par zinoši, moderni, kvalitatīvi vadītu organizāciju, kas efektīvi virza organizāciju uz tās mērķu sasniegšanu. Projekta laikā tika:-izstrādāta organizācijas attīstības stratēģija 2021-2027. gadam;– ieviesta kvalitātes vadības rokasgrāmata;– ieviesti efektīvas vadības rīki;– ieviestas izvērtējuma procedūras (M&E pieeja)– apmācīta…

Read more

ReStartējam datu glabāšanu!

ReStartējam datu glabāšanu!   Projektā “ReStarts”, ko īstenojam ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu, Latvijas Mazpulki ievieš jaunus digitālos rīkus organizācijas pārvaldībā. Aicināju uz interviju par vērtīgāko šajā projektā Mazpulku biroja darbinieces – Ilzi Jukņēviču, Lailu Zupu un Žaneti Spali.  Kas, Jūsuprāt, ir vērtīgākais rīks, ieguvums līdz šim šajā projektā?  Vienprātīga atbilde – Failiem.lv Failu sinhronizēšanai un…

Read more

Jaunā biedrības „Latvijas Mazpulki” stratēģija 2021.-2027. gadam

Latvijas Mazpulku padome 11. novembra sēdē apstiprināja jauno biedrības „Latvijas Mazpulki” stratēģiju 2021.-2027. gadam. Stratēģija ir mūsu ilgtermiņa plāns, kurā esam definējuši vīziju, ko vēlamies sasniegt, misiju, kāpēc to darām, galvenos mērķus, ko vēlamies sasniegt. Stratēģija tika veidota daudzu plašu diskusiju rezultātā. Vismaz piecas reizes dažādos formātos par to diskutēja Mazpulku padome, tai ir veltītas…

Read more

Izmaiņas saziņā ar biedrību “Latvijas Mazpulki”

Mūsu biroja kapacitātes uzlabošanai, organizācijas tēla uzlabošanai ir veikti uzlabojumi, lai sazinātos ar organizāciju. Pirmais solis ir profesionālu e-pastu izveide. Lai sazinātos ar Saulesdārza komadu, turpmāk aicinām izmantot sekojošus e-pastus: -Latvijas Mazpulku oficiālais biroja e-pasts – latvijas@mazpulki.lv -Mazpulku padomes priekšsēdētāja un Zemgales reģiona mazpulku koordinatore Gundega Jēkabsone – gundega.jekabsone@mazpulki.lv -Mazpulku atbildīgā sekretāre Ilze Jukņēviča –…

Read more

Latvijas Mazpulki izstrādā jaunu stratēģiju

Projekta “ReStarts!” ietvaros, biedrība “Latvijas Mazpulki” izstrādās jaunu organizācijas stratēģiju. Stratēģijas izstrādāšanā tiek iesaistīti visi organizācijas pārstāvji – biroja darbinieki, padome, brīvprātīgie jaunieši un mazpulcēni. Pirmie uz strātēģijas izstrādes semināru tikās biedrības padomes pārstāvji. Seminārs norisinājās 23. jūlijā Daugmalē. To vadīja Ilze Bergmane. Tajā piedalījas “Latvijas Mazpulku” padome un jauniešu pārstāvji, kuri tika piesaistīti, lai…

Read more

Jauns rīks Mazpulkos – “Mural”

31. maijā Latvijas Mazpulku birojs, brīvprātīgie un vadītāji tikās ZOOM platformā, lai apgūtu jaunu rīku – Mural. MURAL ir digitāla darbvieta vizuālai sadarbībai. MURAL palīdz visiem komandas locekļiem kopā iztēloties jaunas idejas, atrisināt sarežģītas problēmas un ātrāk ieviest jauninājumus. Vizuālā sadarbība ir kļuvusi par jaunu veidu, kā strādāt sadalītās komandās, jo tā izlīdzina spēles laukumu…

Read more

“Latvijas Mazpulki” uzsāk projekta “ReStarts!” īstenošanu

Projekta mērķis ir restartēt biedrības “Latvijas Mazpulki” vadības metodes un rīkus, lai tā kļūtu par zinoši, moderni, kvalitatīvi vadītu organizāciju, kas efektīvi virza organizāciju uz tās mērķu sasniegšanu. Tā kā esam sabiedriska labuma organizācija un saņemam arī publisko finansējumu sabiedrības mērķu sasniegšanai mūsu jomā, tad projekta rezultātā veiksmīgām un efektīvāk tiks sasniegti arī sabiedrības mērķi…

Read more