PAR PROJEKTU/ ABOUT PROJECT

Par projektu ”Dodiet ceļu! Jaunieši!”

Esot jaunietim, kurš vēl tikai iepazīst sabiedrībā valdošās normas un noteikumus, kurš vēl nepārzina lēmumu pieņemšanas procesu, ir viegli apjukt šajā ceļu kartē “kā būt aktīvam sava novada iedzīvotājam”. Pētījumi rāda, ka iespējas iesaistīties ir, bet jaunieši tās neizmanto. Kāpēc? To mēs vēlamies noskaidrot un mainīt.

Projekts “Dodiet ceļu! Jaunieši!” ir komplekss projekts, kas ietver 11 savstarpēji saistītas aktivitātes, kuras tiks radītas ar mērķi uzlabot jauniešu līdzdalības iespējas Latvijas lauku reģionos, lai viņi būtu pārliecinātāki par savu spēju ietekmēt lēmumus savā novadā un justu lielāku piederību Latvijai. Vairākas projekta aktivitātes tieši iesaista jauniešus, taču projekta galvenais uzdevums ir sekot līdzi jauniešu līdzdalības procesam, analizēt to, lai uzlabotu jaunatnespolitiku Latvijas reģionos.

Mēs vēlamies, lai lauku jauniešu acīs ceļi uz aktīvu līdzdalību savā novadā būtu labāk saskatāmi, gludāki, lai šī līdzdalības pieredze viņam radītu gandarījumu, lai viņš vēlētos nākotnē uzņemties arvien lielākas un nozīmīgas pilsoniskas iniciatīvas.

 

Projektu finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta apjoms 105 000 eiro. Projekta mērķis ir stiprināt demokrātijas kultūru Latvijā, integrējot Norvēģijas pieredzi, attīstot jauniešu spējas ietekmēt lēmums savos reģionos un vietējo pašvaldību spēju iesaistīt jauniešus pilsoniskajā līdzdalībā.

Latvijā šo finansējumu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds. Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas.

 

About the project ”Give a Way to Youth!”

Being a young person who just starts to know all the norms and regulations, who is not yet familiar with the decision – making process in his country, it is easy to get confused on this roadmap “How can I be an active inhabitant of my district”. Research that has been made shows that there are opportunities to get involved, but youngsters do not use them. Why? That’s what we want to find out and change.

Project “Give a Way to Youth!” is a complex project that includes 11 interconnected activities that will be made with the aim to improve youth opportunities to influence decision – making processes in rural areas of Latvia, so they could feel more confident about their ability to initiate changes and feel that they belong to Latvia. Several project activities directly involve youngsters but the main task of the project is to follow the process of youth participation, to analyze it, in order to improve youth policy in the regions of Latvia.

We want that all the paths to active participation in the decision-making process in rural areas become more visible and smoother for young people, so their experience from this participation could make them satisfied and they would like to make more project initiatives in the future.

 

The project is financially supported by Norway, Iceland and Liechtenstein. The grant from European Economic Area and Norwegian financial instruments programme is 105 000 EUR.  The aim of the project is to strengthen the culture of democracy in Latvia by integrating Norwegian experience, developing the ability of young people to influence decisions in their regions and the ability of local governments to involve young people in civic participation.
 
In Latvia, this funding is administered by Active Citizens Fund. Active Citizens Fund is the programme of European Economic Area and Norwegian Financial Instruments which is being implemented in Latvia from 2020 to 2024 with the aim of strengthening civil society and civic participation, and increasing the capacity of vulnerable groups of society.
 

PROJEKTA AKTIVITĀTES/ PROJECT ACTIVITIES