PAR PROJEKTU/ ABOUT PROJECT

Par projektu ”Dodiet ceļu! Jaunieši!”

Esot jaunietim, kurš vēl tikai iepazīst sabiedrībā valdošās normas un noteikumus, kurš vēl nepārzina lēmumu pieņemšanas procesu, ir viegli apjukt šajā ceļu kartē “kā būt aktīvam sava novada iedzīvotājam”. Pētījumi rāda, ka iespējas iesaistīties ir, bet jaunieši tās neizmanto. Kāpēc? To mēs vēlamies noskaidrot un mainīt.

Projekts “Dodiet ceļu! Jaunieši!” ir komplekss projekts, kas ietver 11 savstarpēji saistītas aktivitātes, kuras tiks radītas ar mērķi uzlabot jauniešu līdzdalības iespējas Latvijas lauku reģionos, lai viņi būtu pārliecinātāki par savu spēju ietekmēt lēmumus savā novadā un justu lielāku piederību Latvijai. Vairākas projekta aktivitātes tieši iesaista jauniešus, taču projekta galvenais uzdevums ir sekot līdzi jauniešu līdzdalības procesam, analizēt to, lai uzlabotu jaunatnespolitiku Latvijas reģionos.

Mēs vēlamies, lai lauku jauniešu acīs ceļi uz aktīvu līdzdalību savā novadā būtu labāk saskatāmi, gludāki, lai šī līdzdalības pieredze viņam radītu gandarījumu, lai viņš vēlētos nākotnē uzņemties arvien lielākas un nozīmīgas pilsoniskas iniciatīvas.

 

Projektu finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta apjoms 105 000 eiro. Projekta mērķis ir stiprināt demokrātijas kultūru Latvijā, integrējot Norvēģijas pieredzi, attīstot jauniešu spējas ietekmēt lēmums savos reģionos un vietējo pašvaldību spēju iesaistīt jauniešus pilsoniskajā līdzdalībā.

Latvijā šo finansējumu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds. Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas.

 

About the project ”Give a Way to Youth!”

Being a young person who just starts to know all the norms and regulations, who is not yet familiar with the decision – making process in his country, it is easy to get confused on this roadmap “How can I be an active inhabitant of my district”. Research that has been made shows that there are opportunities to get involved, but youngsters do not use them. Why? That’s what we want to find out and change.

Project “Give a Way to Youth!” is a complex project that includes 11 interconnected activities that will be made with the aim to improve youth opportunities to influence decision – making processes in rural areas of Latvia, so they could feel more confident about their ability to initiate changes and feel that they belong to Latvia. Several project activities directly involve youngsters but the main task of the project is to follow the process of youth participation, to analyze it, in order to improve youth policy in the regions of Latvia.

We want that all the paths to active participation in the decision-making process in rural areas become more visible and smoother for young people, so their experience from this participation could make them satisfied and they would like to make more project initiatives in the future.

 

The project is financially supported by Norway, Iceland and Liechtenstein. The grant from European Economic Area and Norwegian financial instruments programme is 105 000 EUR.  The aim of the project is to strengthen the culture of democracy in Latvia by integrating Norwegian experience, developing the ability of young people to influence decisions in their regions and the ability of local governments to involve young people in civic participation.
 
In Latvia, this funding is administered by Active Citizens Fund. Active Citizens Fund is the programme of European Economic Area and Norwegian Financial Instruments which is being implemented in Latvia from 2020 to 2024 with the aim of strengthening civil society and civic participation, and increasing the capacity of vulnerable groups of society.
 

PROJEKTA AKTIVITĀTES/ PROJECT ACTIVITIES

Noslēdzies projekts “Dodiet ceļu! Jaunieši!”

Projekts “Dodiet ceļu! Jaunieši!” ir komplekss projekts, kas ietvēra 11 savstarpēji saistītas aktivitātes, kuras tika radītas ar mērķi uzlabot jauniešu līdzdalības iespējas Latvijas lauku reģionos, lai viņi būtu pārliecinātāki par savu spēju ietekmēt lēmumus savā novadā un justu lielāku piederību Latvijai. Jaunieši tika iesaistīti vairākās projekta aktivitātēs, taču projekta galvenais uzdevums bija sekot līdzi jauniešu…

Read more

Ceļu karte jauniešu iesaistei

Projekta “Dodiet ceļu! Jaunieši!” ietvaros ir tapis pētījums “Ceļu karte jauniešu iesaistei”. Vienkāršojot – pētījuma mērķis bija noskaidrot, cik viegli vai grūti ir jauniešiem realizēt savas iniciatīvas, kas ir tas, kas jauniešiem var palīdzēt, un kas ir tas, kas attālina no vēlmes īstenot savu iniciatīvu un sasniegt mērķi. Vēlos, lai jūs izlasītu, ko jūsu vienaudži,…

Read more

Ceļvedis jauniešu projektu īstenošanā

🎉 Ar prieku paziņojam, ka projekta “Dodiet ceļu! Jaunieši!” ietvaros ir tapis tiešsaistes ceļvedis jauniešiem projektu īstenošanā. Projekti ir viena no galvenajām metodēm, kā jauniešu grupa var īstenot savas ieceres. Mazpulki jau daudzus gadus izmanto projektu metodi, lai jauniešiem mācītu mērķtiecīgu, apzinātu darbu, ietverot to plānošanu, īstenošanu un izvērtējumu, secinājumu veikšanu.  Projekta ietvaros ir izveidots interaktīvs tiešsaistes ceļvedis, kas ietver gan…

Read more

Pētījums “Ceļu karte jauniešu iesaistei”

Projekta “Dodiet ceļu! Jaunieši!” ietvaros ir tapis pētījums “Ceļu karte jauniešu iesaistei”. Šis ir jaukta tipa pētījums, kurā izmantotas gan kvantitatīvas, gan kvalitatīvas metodes. Lai atbildētu uz pētījuma jautājumiem, tika izmantota anketēšana un fokusgrupu diskusijas, kas ļāva interpretēt pētījumā iegūto informāciju.  Tika veiktas intervijas ar jauniešu mentoriem, kas ļāva izprast, kas jauniešiem palīdz un kas…

Read more

Norisinājās Mazpulku konference “Dodiet ceļu! Jaunieši!”

Bija jūtams patīkams satraukums konferences dalībniekos, jo atkal konferencē tikāmies klātienē un varējām satikt nesenāk un pavisam senāk satiktus mazpulku biedrus. Skaisti sniegotā 25. februāra rītā uz konferenci satikāmies Rīgas Tehniskās universitātes auditoriju mājā “Domus Auditorialis”. Konferenci atklāja biedrības padomes priekšsēdētāja G. Jēkabsone un aicināja uz klusuma brīdi, godinot Ukrainā karā kritušos. Viņa atsaucās uz…

Read more

Izsludināta pieteikšanās biedrības “Latvijas Mazpulki” konferencei “Dodiet ceļu! Jaunieši!”

2023. gada 25. februārī plkst. 11.00 – 17.00, Rīgas Tehniskā universitātē, auditoriju mājā Domus Auditorialis norisināsies lielā biedrības “Latvijas Mazpulki” konference “Dodiet ceļu! Jaunieši!”. Konferences laikā: – Mazpulki 2022.gadā – kā mazpulki veicina jauniešu līdzdalību (Gundega Jēkabsone, Mazpulku padomes priekšsēdētāja) – Revidenta ziņojums – Filmas pirmizrāde “Dodiet ceļu!” Jaunieši!” – Projekta un pētījuma “Doodiet ceļu!…

Read more

Valdemārpilī veiksmīgi īstenots jauniešu iniciatīvas projekts

8. novembrī noslēdzās jauniešu iniciatīvas projekts „Mēs un Krišjānis Valdemārs”, ko īstenoja Agate Everita Betnere sadarbībā ar biedrību „Latvijas Mazpulki”. Projekta mērķis bija labiekārtot un uzlabot Priežu kalna teritoriju, nodrošinot informatīvu un izglītojošu materiālu pieejamību par Krišjāni Valdemāru un radot jaunu apskates objektu mūsu iedzīvotājiem un Latvijas apceļotājiem. Arī šajā gadā Talsu novada jaunatnes lietu…

Read more

Hakatona uzvarētāji atgriezušies no pieredzes apmaiņas brauciena Norvēģijā

Laikā no 24.-28.oktobrim divpusējā sadarbības projekta “Jaunieši ceļā” ietvaros hakatona “Dodiet ceļu! Jaunieši!” iniciatīvu pirmo trīs vietu laureāti devās pieredzes braucienā uz Norvēģiju. Jaunieši Norvēģijā viesojās pie Latvijas Mazpulku sadarbības partnera – biedrības Creatorium. Norvēģijā tika aizvadītas 4 produktīvas dienas, kurās jaunieši: Prezentēja savas iniciatīvas un plānoja, kā tās attīstīt un padarīt vērienīgākās, piemēram, iegūstot…

Read more

Noskaidroti hakatona “Ceļa zīmes līdzdalībai” uzvarētāji

13. maijā biedrība “Latvijas Mazpulki” projekta “Dodiet ceļu! Jaunieši!” ietvaros organizēja jauniešu projektu rakstīšanas hakatonu “Ceļa zīmes līdzdalībai”. Hakatona laikā jaunieši meklēja risinājumus jauniešu līdzdalības stiprināšanā Latvijā un rakstīja savus projektus, kurus vēlas īstenot. Lai dalībniekiem izdotos sasniegt labus rezultātus, visa pasākuma laikā jauniešiem tika piedāvāta pieredzējušu mentoru palīdzība.  20 jauniešu komandām tika sniegta iespēja…

Read more

Jaunatnes darbinieku pieredzes brauciens

16. un 17. augustā mazpulku vadītāji un jaunatnes darbinieki devās pieredzes apmaiņas vizītē “Pieredze izAicina”. Brauciena ietvaros dalībnieki apciemoja biedrību “Piedzīvojuma Gars”, Carnikavas mazpulku, Mālpils mazpulku, biedrību “Nītaureņi”, Siguldas JIC ” Mērķis, r.a. “Siltumīca” un daudzgadīgu augu stādaudzētavu “Baižas”. Pirmajā dienā mēs ciemojāmies pie biedrības “Piedzīvojuma Gars” Lastādijā. Mūs sagaidīja Guntis Trops un Atis Ķeņģis.…

Read more

Norisināsies vienas dienas semināri “CEĻA ZĪMES LĪDZDALĪBAI”

Pirmdien, 4.jūlijā, plkst. 11.00 Siguldā, JIC “Mērķis”, Raiņa ielā 3 un pirmdien, 11.jūlijā, plkst. 11.00  Staļģenē, IKSC “Līdumi” Staļģenē vai Staļģenes vidusskola, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā (abas vietas atrodas blakus) norisināsies vienas dienas semināri projektu īstenotājiem “Ceļa zīmes līdzdalībai”. Semināra laikā komandas prezentē projektu: –        Kas ir izdarīts? –        Kas galvenie…

Read more

Izsludināta pieteikšanās hakatonam “Ceļa zīmes līdzdalībai”

Aicinām piedalīties Latvijas Mazpulku organizētajā hakatonā “Ceļa zīmes līdzdalībai”, kas norisināsies no 13.maija plkst. 13.00 līdz 14.maija plkst. 13.00  viesu namā Ūdensdzirnas, Biržos, Jēkabpils novadā. Kas ir hakatons? Hakatons no vārdu salikuma (Hachathon = Hacking + Marathon) ir diennakts “prāta kustināšanas” maratons, kurā mentoru vadībā komandai ir iespēja radīt jaunas idejas kā atbildi uz konkrētu…

Read more

Norisinājās seminārs “Jauns līderis laukos”

No 11. līdz 12. augustam Tukuma novadā, Džūkstē, norisinājās seminārs “Jauns līderis laukos”, kurš klātienē pulcēja pašus aktīvākos un čaklākos mazpulcēnus. 2 dienu laikā jaunieši runāja par interešu aizstāvību, projektu vadību, prasmi sadarboties kopīga mērķa sasniegšanai, jaunatnes iniciatīvām, projektu vadību un sadarbību ar pašvaldībām. Prasmi sadarboties komandā un prezentācijas prasmes jaunieši mācījās caur improvizācijas metodēm.…

Read more

Semināru cikla “Ceļa zīmes līdzdalībai” trešā nodarbība

Šonedēļ, 19. un 20. jūlijā norisinājās semināru cikla “Ceļa zīmes līdzdalībai” trešā nodarbība. Semināri norisinājāss 2 vietās – Kurzemes reģionam O.Kalpaka muzejā un piemiņas vietā “Airītes”, Zirņu pagastā, Saldus novadā un Vidzemes un Zemgales reģionam Alūksnes pils pagalmā, Pils ielā 74, Alūksnē. Semināru mērķis bija paaugstināt savu un komandas motivāciju un ieraudzīt jaunas iespējas sava…

Read more

Norisinās semināri “Ceļa zīmes līdzdalībai”

Šonedēļ, 19. un 20. jūlijā turpinās semināru cikla “Ceļa zīmes līdzdalībai” trešā nodarbība. Semināri norisinās 2 vietās –  Kurzemes reģionam O.Kalpaka muzejā un piemiņas vietā “Airītes”, Zirņu pagastā, Saldus novadā un Vidzemes un Zemgales reģionam Alūksnes pils pagalmā, Pils ielā 74, Alūksnē. Semināru mēŗkis ir paaugstināt savu un komandas motivāciju un ieraudzīt jaunas iespējas sava…

Read more

Upesgrīvas mazpulks uzsāk iniciatīvu projektu

Upesgrīvas mazpulka dalībnieki Edgars Brālis un Juris Lasmanis ir iesaistījušies projektā “Dodiet ceļu! Jaunieši!”. Viņu dalības mērķis ir iemācīties, kā piesaistīt resursus savam projektam, uzlabot līderības prasmes, uzņemties atbildību par projekta norisi un realizāciju. Sava projekta ietvaros jaunieši vēlas izgatavot āra galdus nodarbībām un mācībām svaigā gaisā pie Upesgrīvas pamatskolas, kas ir īpaši svarīgi šobrīd,…

Read more

Semināru cikla ”Ceļa zīmes līdzdalībai” ietvaros aizvadīta tiešsaistes nodarbība ”Pārliecinoša prezentācija”.

Nodarbības pirmajā daļā dalībniekiem bija iespēja ieklausīties mūsu Norvēģijas partnera stāstījumā par to Norvēģijas jauniešu pieredzi pilsonisku iniciatīvu radīšanā un īstenošanā. Šī bija lieliska iespēja salīdzināt Latvijas un Norvēģijas situāciju, un gūt ieskatu Norvēģijas jauniešu uzsāktajās projektu idejās tieši šajā COVID laikā. Turpinājumā dalībnieki iepazina prezentēšanas mākslas meistaru Kristapu Pētersonu, kurš pastāstīja par to, kā…

Read more

Notiks semināru cikla ”Ceļa zīmes līdzdalībai” otrā nodarbība

Iespēja piedalīties semināru cikla ”Ceļa zīmes līdzdalībai” nodarbībā ”Pārliecinoša prezentācija”. Aicinām pieteikties no vienas organizācijas vai mazpulka 2-3 jauniešus un 1 mentoru – jaunatnes darbinieku vai mazpulka vadītāju. Pieteikuma anketu katrs aizpilda atsevišķi.Svarīgi piedalīties tiem, kuri īstenos grupu projektu “Jaunieši jzAicina” un ir piedalījušies arī pirmajās apmācībās! Mācību laikā dalībnieki: – Apgūs mūsdienīgas prezentācijas veidošanas…

Read more

Aizvadītas pirmās apmācības ”Ceļa zīmes līdzdalībai”!

Veiksmīgi aizvadītas pirmās apmācības ”Ceļa zīmes līdzdalībai” tiešsaistē. Apmācības tiek rīkotas ar mērķi, kas palīdzētu jauniešiem noorientēties jauniešu līdzdalības iespējās un gūtu motivāciju un prasmes paši savām iniciatīvām. Pirmajā daļā jauniešus un viņu mentorus uzrunāja projekta ”Dodiet ceļu! Jaunieši! vadītāja Gundega Jēkabsone un projekta satura metodiķe, izaugsmes trenere Randa Ķeņģe. Otrajā nodarbības daļā dalībnieki tika…

Read more

Sāksies apmācību cikls ”Ceļa zīmes līdzdalībai”!

12. martā notiks pirmā tiešsaistes nodarbība no apmācību cikla “Ceļa zīmes līdzdalībai”. Aktivitāte “Ceļa zīmes līdzdalībai” ir plānota kā apmācību cikls, kas notiks projekta “Dodiet ceļu! Jaunieši!” ietvaros. Apmācības tiek rīkotas ar mērķi, kas palīdzētu jauniešiem noorientēties jauniešu līdzdalības iespējās un gūtu motivāciju un prasmes paši savāminiciatīvām. Neformālās izglītības apmācības ietvers tādas tēmas kā: pilsoniskās…

Read more